Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2020.

 

I. Objednávka

 • Závazná objednávka nesvatebních zakázek vzniká potvrzením objednávky zákazníkem (dále jen Objednatel) na emailu info@zdenekkukula.cz, který provozuje fotograf (dále jen Zhotovitel).
 • Závazná rezervace svatebního termínu vzniká až zaplacením rezervačního poplatku klientem (Objednatel) převodem na účet fotografa Zdeňka Kukuly (Zhotovitel).
 • Prvním kontatkováním fotografa (emailem, telefonicky, osobně) nevzniká objednávka.
 • Bankovní účet bude upřesněn v emailové komunikaci přes info@zdenekkukula.cz s přesným variabilním symbolem pro snadnou identifikaci platby.
 • Neuhrazením rezervačního poplatku do 10 dní od doručení emailu zaniká rezervace termínu, nebyl-li domluvený jiný termín platby.

II. Povinnosti zhotovitele

 • Povinnosti Zhotovitele a naplnění zakázky je ukončeno předáním výsledných fotografií v elektronické podobě, případně jiným domluveným způsobem.
 • Zhotovitel neručí za nedokonalé výsledky obsahu fotografií, pokud mu budou ze strany hostů kladeny překážky (napadení, vyhrožování, neochota se fotit apod.)
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo individuálně nefotografovat lidi, kteří mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografování. Pokud se na některých z pořízených snímků tato osoba i přesto zobrazí, nenese za to žádnou zodpovědnost.
 • Finální fotografie jsou dodány nejpozději do 30 dnů od svatebního dne.
 • V případě nedodání finálních fotografií Zhotovitelem do 30 dnů od svatebního dne Objednatele, má Objednatel právo na slevu 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den po uplynutí lhůty 30 dní od svatebního dne. Bude-li Objednatel chtít platbu provést hotově, je možné zaplatit hotově až při předání finálních fotografií Zhotovitelem.
 • V případě požadavků na opravy dodaných finálních fotografií má Zhotovitel dalších 30 dnů na opravu fotografií od dodání data doručení emailu s reklamací od Objednatele. Až po této době běží případné odpočítávání slevy 0,5 % za každý započatý den.

III. Předání fotografií

 • Fotografie jsou odevzdávány přes online úložiště, kam má vždy přístup jen Zhotovitel a Objednavatel.
 • Finální svatební fotografie jsou předávány ve 2 formátech - pro tisk bez ztráty kvality při 24 MPx a pro web o nižším rozlišení.
 • Pokud Objednatel objednal u Zhotovitele služby, při kterých dostane fotografie na USB, předání svatebních fotografií probíhá buď osobně po předchozí domluvě nebo zasláním přes Českou Poštu či jinou dopravní službou. Náklady na poštovné hradí zhotovitel (fotograf).
 • Pokud Objednatel chce finální fotografie v jiném formátu než JPG, musí se o tom se zhotovitelem domluvit před samotným focením.
 • Fotografie v neupraveném formátu nebo v RAW Zhotovitel neposkytuje za žádných okolností.

IV. Povinnosti objednatele:

 • Čas začátku výkonu fotografa je počítán od doby příjezdu na místo uvedené ve smlouvě nebo v objednávce přes email info@zdenekkukula.cz. Fotograf (Zhotovitel) neručí za zpoždění zaviněné Objednatelem (např. nepřesně zadaná adresa či datum svatby).
 • Objednatelé, pro které byla služba objednána, jsou povinni v rámci objednané služby s fotografem plně spolupracovat. V případě porušení neručí fotograf za kvalitu obsahu výsledných fotografií.
 • Mají-li snoubenci mimořádný požadavek na druh či specifické místo fotografování nebo jeho obsahu, jsou povinni o tom fotografa informovat nejpozději 30 dnů před svatebním dnem
 • Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každá osoba je jedinečná, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti liší. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. Zhotovitel zároveň není povinnen upravovat účes či oblečení Objednatele.
 • V případě zrušení fotografování ze strany objednatele, propadá rezervační poplatek bez náhrady.

V. Platební podmínky

 • Platba rezervačního poplatku probíhá úhradou na bankovní účet do 10 dnů od doručení emailu. Doba splatnosti může být upravena na základě předchozí komunikaci přes info@zdenekkukula.cz.
 • O rezervační poplatek se ponižuje konečná částka za službu.
 • Finální platba za fotografování probíhá až při odevzdání finálních fotografií Zhotovitelem. Úhrada je provedena převodem na účet nebo hotově.
 • Rezervační poplatek a faktury za fotografické služby jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury. Změnu splatnosti na delší dobu musí být schválena před fotografováním.

VI. Použití fotografií Objednatelem

 • Klient smí použít fotografie jen pro osobní účely, není-li uvedeno jinak. Je zakázáno použití fotografií v médiích bez uvedení, kdo je autorem fotografií a bez předchozího souhlasu Zhotovitele.
 • Není povoleno použít fotografie v soutěžích, komerčních projektech bez předchozího souhlasu Zhotovitele (fotografa).
 • V případě, že Objednatel fotografie upraví, mohou být užity jen pro osobní užití a nesmí být prezentovány jako práce Zhotovitele (fotografa).
 • Fotografie nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele pro komerční užití (zpeněžení fotografií přeprodejem nebo propagováním služeb a výrobků dané firmy v jakémkoliv médiu). Při nedodržení bude udělena pokuta 30.000 Kč za každou fotografii, užitou ke komerčním účelům (např. prezentace firmy na webu, tiskovinách, v soutěžích).
 • Objednatel dává souhlas se zveřejněním fotografií fotografem pro prezentační, komerční, marketingové a soutěžní účely. Pokud si Objednatel nepřejete zveřejnění fotografií, bude o tom informovat Zhotovitele nejpozději při předání finálních fotografií, je to plně akceptováno.

VII. Zrušení domluveného termínu fotografování

 • V případě zrušení termínu svatby po zaplacení rezervačního poplatku Objednatelem je poplatek nevratný. Rezervací Zhotovitel drží termín pro vaše focení a odmítá ostatní objednávky na tento termín. V případě zrušení termínu vzniká Zhotoviteli škoda a již bývá problém termín zaplnit.
 • V případě zrušení termínu svatby Zhotovitelem z důvodu své indispozice (nemoc, úraz apod.),  je rezervační poplatek vratný vždy. Navíc se Zhotovitel pokusí najít za sebe náhradu.
 • Pokud se Objednatel nedostaví na předem objednaný termín do 30 minut, propadá rezervační poplatek za focení v plné výši.

VIII. Ostatní podmínky

 • V případě fotografování kulturních, společenských akcí a přednášek zajistí souhlasy s focením Objednatel. Osoby, které si nebudou přát být vyfoceny, nechť prosím před focením přímo na akci vyrozumí Zhotovitele (fotografa).
 • V případě nepřízně počasí či jiných nenadáloých situací může být předsvatební a rodinné focení přesunuto na jiný termín.
 • Objednatel má právo požádat kdykoliv Zhotovitele o vyfocení určitého snímku a to i například portrétu hostů, dětí a čehokoliv, co uzná za vhodné.
 • V případě fotografování svatby či jiné akce mějte prosím na paměti, aby ostatní nefotografovali bez předchozího schválení Zhotovitele. Ostatní mohou focením na své fotoaparáty a mobilní telefony poškodit výsledný dojem z fotografií: Objevují se v záběrech a překrývají důležité momenty.
 • „Tahají oči“ focených osob, které se pak nedívají do objektivu fotografa při společném focení.
 • Případy výše platí zejména pro společná focení, obřad a hlavní momenty fotografované akce. Nejedná se tedy o zákaz focení pro ostatní osoby, jen mějte na paměti, že často jejich vlivem dochází nevědomky k sabotáži a znesnadňování focení a v těchto případech Zhotovitel (fotograf) neručí za výsledek.

 

 

Objednatel souhlasí s obchodními podmínkami a také s tím, že jsou součástí smlouvy o provedení fotografických služeb Zhotovitelem. Podmínky platí, pokud se Objednatel nedomluvil se Zhotovitelem přes objednávku na info@zdenekkukula.cz jinak. Potvrzením objednávky a zaplacením rezervačního poplatku uděluje Objednatel souhlas s Obchodními podmínkami v plném rozsahu.